Gemotiveerd door inzet van dyslexie-software

dyslexiesoftware school

Eindtoets en eindexamens

Eindexamen en dyslexie

“Marieke en ik hebben heel wat uurtjes doorgebracht met extra spellinglessen. Het lukte haar maar niet om het voldoende onder de knie te krijgen. Twee jaar geleden zijn we daarom begonnen met aanbieden van ondersteuning in de vorm van een dyslexiehulpmiddel. Ze bloeide op en ik merkte dat haar motivatie om zelf aan de slag te gaan enorm toenam. Komend jaar zie ik haar niet meer. Ze gaat samen met haar vriendinnen naar het voortgezet onderwijs.” Lees meer ervaringen >>.

 

Meer doen met minder geld
Met het Bovenschools Arrangement Integrale Aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie kunnen scholen meer doen met minder geld. 

     Veelgestelde vragen

 • Wordt Alinea vergoed?

  Bij een beperkt aantal verzekeraars zijn er mogelijkheden voor vergoeding. Informeer ernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Bekijk ook de inruilregeling voor de Daisy speler die u niet meer gebruikt. Indien u werkt, bekijk dan de vergoedingsmogelijkheden via het UWV. Wellicht komt uw aankoop in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal voor Alinea?

  Alinea leest alle digitale tekstbestanden voor, welk type ook wordt gebruikt: Word, ePub via Microsoft Edge, PDF, websites en andere bestandstypen vormen geen enkel probleem. Lees meer op pagina 2 van dit overzicht >>

  Bewerkte digitale bestanden kunt u bestellen via www.dedicon.nl en www.stichtingti.nl. Documenten die niet beschikbaar zijn via Dedicon kunt u zelf eenvoudig scannen vanuit de Pro versie.  

 • Mag ik Alinea gebruiken bij toetsen en examens?

  Alinea Software (Windows) mag gebruikt worden bij toetsen en examens. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig via het slotje rechts onder in het hoofdmenu. De Alinea App is niet geschikt voor het afnemen van de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Eindexamen VO.

 • Waar vind ik de handleidingen voor Alinea?

  Alle handleidingen voor installatie en gebruik.

 • Kan ik de weblicentie van Alinea ook offline gebruiken?

  Ja, als er eenmaal is ingelogd met Alinea kunt u Alinea 72 uur gebruiken zonder internetverbinding.

 • Voor wie is BLOON?

  BLOON kan ingezet worden op school, via een praktijk of privé. Leerlingen hebben alleen internet nodig om het programma te kunnen gebruiken.

  BLOON  heeft een uitgebreide module voor leerkrachten/begeleiders voor het invoeren van leerlingen en woordenlijsten. Ook kunnen de resultaten van het oefenen per leerling en over de hele groep worden bekeken.

 • Hoe werkt BLOON?

  Na het registreren kunnen leerkrachten/begeleiders de leerlingen van hun groep invoeren. Vervolgens kunnen woordenlijsten worden ingevoerd of gedownload. Per leerling kunnen verschillende lijsten worden klaargezet. Het is ook mogelijk om woordenlijsten met elkaar te delen. Zodra de lijsten klaar staan kunnen leerlingen via de BLOON-methode oefenen met de woordenlijsten. Ook kunnen spelletjes worden klaargezet, waarin de leerling extra met de woorden aan de slag kan.

 • Kan ik BLOON gebruiken samen met andere lees- en/of spellingmethodes?

  BLOON is een methode-onafhankelijk programma om spelling in te oefenen. Er kan gebruik worden gemaakt van bestaande woordenlijsten, maar leerkrachten/begeleiders kunnen ook hun eigen lijsten maken. Hierdoor kan de stof die in de klas behandeld is, direct worden ingeoefend met BLOON.

 • Kan ik zien wat een leerling geoefend heeft?

  De leerkracht krijgt een overzicht van de resultaten van al zijn of haar leerlingen. Er kan een totaaloverzicht worden bekeken, maar het is ook mogelijk om individuele resultaten te bekijken. Zo kan de leerkracht zien wat er goed of fout ging en kan de leerling waar nodig bijgestuurd worden.

 • Kan ik feedback geven aan de leerling?

  In BLOON zit een berichtenfunctie. Leerkrachten kunnen een persoonlijk bericht achterlaten voor een leerling, eventueel met een sticker als beloning.

 • Wat zijn de extra functionaliteiten in het programma?

  Binnen BLOON kunnen spellinginstructies worden klaargezet voor de leerlingen. Er kan bijvoorbeeld als tip worden meegegeven dat de /g/ geschreven kan worden als /ch/.

  Verder is het mogelijk de woorden aan te bieden in gekleurde blokjes. Dit is ook methode-onafhankelijk. Je kan de kleuren zelf instellen.

 • Is Bouw! bewezen effectief?

  Bouw! helpt onnodige diagnoses dyslexie voorkomen bij meer dan de helft van de leerlingen met een dubbel risico. Bij leerlingen met een enkelvoudig risico - omdat thuis bijvoorbeeld weinig gelezen wordt of vanwege anderstaligheid - kwamen leesproblemen vrijwel geheel niet meer voor na afronding van de oefeningen, in tegenstelling tot groepen leerlingen die geen interventie met Bouw! kregen.

  Lees hier de volledige publicaties:

  Didactief Special Leesproblemen voorkomen 

  Samenvatting proefschrift Haytske Zijlstra 'Early grade learning'

 • Hoe weet ik wie in aanmerking komt voor Bouw!

  De leerkracht kan vaak in groep 2 al zien welk kind leesproblemen gaat ontwikkelen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, hebben aangetoond dat in het bijzonder een lage letterkennis en daarnaast vaak ook een zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen (Boets et al., 2010; van der Leij, 2013). Het is dus de taak van school om deze instrumenten te benutten en vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden. Ook kinderen met een familiair risico op dyslexie lopen een grote kans om zelf ernstige leesproblemen te ontwikkelen (van er Leij et al., 2013). Het is raadzaam dat scholen bij ouders nagaan of er sprake is van leesproblematiek in de familie.

  Lees hier volledig artikel  van Haytske Zijlstra en Aryan van der Leij "Begin vroeg met de strijd tegen Leesproblemen"

 • Wie kan tutor worden?

  Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.

  Meer informatie voor Ouders en vrijwilligers die Bouw! Tutor willen worden: >>

 • Sluit Bouw! aan bij de voorschriften van het protocol dyslexie?

  Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op niveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie.

  Zie voor meer informatie: Masterplan Dyslexie en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

 • Voor wie is Bouw! bedoeld?

  Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3. Middels Bouw! wordt aan deze groep intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven.   

 • Welke abonnementsvormen zijn er mogelijk?

  Voor scholen is er een schoolbrede licentie. Voor particulieren zijn er voordelige familie-abonnementen beschikbaar voor één of twee jaar. Uitleg over de verschillende abonnementsvormen >>

  Abonnementsvoorwaarden Bouw!

 • Is Bouw! methode onafhankelijk?

  Bouw! is methode onafhankelijk en kan naast de gebruikte methode ingezet worden. De volgorde voor het aanleren van de letters is een bewuste keuze.

 • Is Bouw! een kosteneffectieve aanpak?

  Begeleid oefenen is het scharnier tussen groepsgewijze instructie en zelfstandige oefening. Leerlingen met extra pedagogischdidactische behoeften zijn sterk afhankelijk van dit proces en de een-op-een basis begeleiding. Dat geldt eens te meer wanneer ze nog jong en onervaren zijn. Precies om deze reden is het interventieprogramma Bouw! ontwikkeld, dat zowel computergestuurd als tutor-ondersteund is. Deze aanpak blijkt niet alleen de resultaten van de instructie en oefening in de klas te overtreffen, maar ook effectiever te zijn dan traditionele individuele remedial teaching.

 • Wie heeft Bouw! bedacht?

  Bouw! is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam (UVA) en werd ondersteund door het ABC, onderwijsadviesbureau in Amsterdam.

   


 • Wat is een bovenschoolse aanpak preventie van leesproblemen?

  Met het Bovenschools Arrangement kunt u meer doen met minder geld. Het Bouw! interventieprogramma stelt uw scholen in staat om op een evidence based, kosteneffectieve wijze leesproblemen bij risicoleerlingen te voorkomen.

  lees meer

 • Moet ik een cursus volgen om met Bouw! te kunnen werken?

  Bouw! is geen ingewikkeld programma, in principe wijst het programma de weg voor de tutor. Toch adviseren wij om naar de cursus Bouw! coördinator te komen, zodat u Bouw! volledig kunt implementeren zoals bedoeld en effectief leiding kan geven aan het implementatieproces.

 • Voor wie kan Dexlex worden ingezet?

  Dexlex is bedoeld voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Het bevat alle spellingregels, met uitzondering van werkwoordspelling. Het kan ingezet worden vanaf groep 4 bij leerlingen die kunnen typen. Ook bij volwassenen met een spellingproblemen kan Dexlex goed ingezet worden.

 • Hoe werkt Dexlex (onderwijs)?

  Dexlex begint met een intake test om vast te stellen wat het niveau is van de spellingregels en klankherkenning. Aan de hand van de resultaten op de intake test wordt een individueel oefenprogramma samengesteld. Door gebruik te maken van oefeningen met klanken en spellingsregels met auditieve- en visuele ondersteuning zorgt Dexlex voor de beste aanpak bij een spellingachterstand.

 • Werkt Dexlex ook op de iPad of tablet?

  Dexlex werkt op ieder PC, tablet of Chromebook zonder Dexlex te hoeven installeren. Het enige dat nodig is, is een werkende internetverbinding en eventueel een koptelefoon om het geluid goed te kunnen horen.

 • Hoe werkt de intake test?

  Nadat er een account is aangemaakt en de groep waarin de leerling zit correct is aangegeven kan de intake test worden gemaakt. Dexlex vraagt de voorkeuren in lettertype en letterkleur uit. Vervolgens wordt de klankherkenning en spelling getest. Omdat het niet voor alle leerlingen makkelijk is om langere tijd de aandacht vast te houden kan op elk moment de intake test worden afgebroken. De resultaten worden  bewaard en de leerling kan de volgende keer gewoon verder met de intake waar het was gebleven.

  Als de gehele intake test is afgerond kunt u de resultaten meteen terugvinden onder “Resultaten” in het account van de begeleider.

 • Hoe lang duurt de intake test (onderwijs)?

  De duur van de intake varieert per leerling en is onder andere afhankelijk van de leeftijd, de groep en het werktempo/typetempo van de leerling. Gemiddeld duurt de intake test zo’n 45-60 minuten. Aangeraden wordt om de test in kleine deeltjes aan te bieden van bijvoorbeeld 15 minuten. Op elk moment kan de intake test worden afgebroken, de resultaten worden bewaard en de leerling kan de volgende keer gewoon verder met de intake waar hij of zij was gebleven.

 • Waarin is Dexlex anders dan andere methodes (onderwijs)?

  Door het gebruik van woordbeelden, visuele- en auditieve ondersteuning, klankherkenning en –verwerking worden verschillende onderdelen van de hersenen die te maken hebben met het leren van taal gestimuleerd. Daarnaast wordt de woordenschat van de leerlingen vergroot door met duizenden unieke woorden te oefenen.

 • Welke spellingsregels oefent mijn leerling met Dexlex?

  Dexlex test de kennis van de spellingsregels die de leerling gezien de groep zou moeten kennen. De spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Dexlex houdt rekening met het instapmoment van een nieuwe gebruiker gedurende het jaar en stemt daar het aanbod van de spellingsregels op af. Gedurende het jaar voegt Dexlex automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd.

 • Is Dexlex te gebruiken naast andere lees- en spellingmethodes?

  Ja, de spellingsregels die geleerd moeten worden per groep zijn landelijk vastgesteld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). De veel gebruikte spellingmethoden zijn hierop gebaseerd. Dexlex voegt gedurende het jaar automatisch nieuwe spellingsregels toe en baseert zich daarbij op de volgorde die bij de meest gebruikte spellingsmethoden wordt gehanteerd. Met Dexlex kunnen leerlingen op hun eigen niveau aan de slag, maar krijgen in de loop van het jaar ook de nieuwe lesstof aangeboden. Dexlex zorgt er dus voor dat lesstof die nog niet op niveau zit, maar ook nieuwe lesstof wordt ingeoefend.

 • Heeft een leerling die met Dexlex werkt geen enkele ondersteuning nodig in Dexlex?

  Dexlex is geheel adaptief. Na de intake wordt een individueel programma samengesteld en oefent de leerling met de spellingsregels die het gezien de huidige groep zou moeten beheersen. Na iedere oefening van de leerling wordt het individuele oefenprogramma aangepast op de laatste resultaten.

  De leerkracht of de IB-er moet wel de resultaten monitoren. Als de hoeveelheid fouten hiertoe aanleiding geeft kan hierop een interventie door de leerkracht of IB-er plaatsvinden. Voor de motivatie van een leerling is het goed om wekelijks aandacht voor de inzet en de vorderingen te hebben.

 • Worden de spellingsregels ook uitgelegd binnen Dexlex (school)?

  Leerlingen oefenen binnen Dexlex uitsluitend met spellingsregels die ze –gezien de groep waarin ze zitten- al zouden moeten beheersen. Mocht een leerling echter vergeten zijn hoe de spellingsregel werkt, dan is er voor deze spellingsregel een geschreven en gesproken uitleg beschikbaar die methode onafhankelijk is. Deze is vooral gericht op het woordbeeld.

 • Hoe lang moet er geoefend worden (school)?

  Het is belangrijk dat de leerling regelmatig oefent. We raden aan om per week vier maal 15 minuten te oefenen, of 3 keer 20 minuten. Leerlingen hebben een eigen account en kunnen ook thuis oefenen. Vooral de regelmaat is hierbij van belang.

 • Waar vind ik de resultaten van de leerling?

  Wanneer u inlogt in het begeleider of schoolaccount kunt u in het dashboard op “leerlingen” klikken (linksboven in het scherm). Er verschijnt een lijst van alle leerlingen die onder uw account vallen. Klik bij de desbetreffende leerling op het grafiekje voor de naam. Na het afnemen van de intake test zullen de resultaten hier te vinden zijn.

   

 • Welke cursus of lezing kan ik volgen over Dexlex?

  Speciaal voor IB’ers en leerkrachten die meer willen weten over spellingstrategieën en spellingprogramma’s zoals Dexlex en BLOON is er een Masterclass Spelling met BLOON en Dexlex. Gastspreekster Dr. Ria Kleijnen komt vertellen over haar spellingonderzoek. Daarnaast maakt u kennis met de programma’s Dexlex en BLOON; er zullen hierbij verdiepende opdrachten worden aangeboden.

  Ook op uw locatie kunnen trainingen en lezingen worden verzorgd. Voor meer informatie over de Masterclass Spelling en over lezingen en trainingen op uw locatie, zie http://www.leximaacademie.nl/onderwijsprofessionals/professionaliseren/masterclass-spelling-met-bloon-en-dexlex

   

 • Waarom Kurzweil 3000?

  Een leerling of student kan door een ernstige leerstoornis, zoals dyslexie, fors worden belemmerd in zijn persoonlijke ontwikkeling. Kurzweil compenseert deze belemmeringen. Dat stelt de leerling in staat om te leren op zijn eigen cognitieve niveau. Zo kan hij zich optimaal ontplooien en gewoon genieten van school of studie.

 • Welk effect heeft Kurzweil?

  De kracht van Kurzweil is de zekerheid van succes. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij leerlingen die met Kurzweil werken de leerprestaties verbeteren en het zelfvertrouwen toeneemt. Alle leerlingen gaven aan met Kurzweil minder fouten te maken bij het schrijven en bijna alle leerlingen konden teksten beter lezen en/of begrijpen. Kurzweil maakt leerlingen en studenten zelfredzamer en minder afhankelijk van hun ouders of docenten. Tachtig procent van de leerlingen gaf aan minder hulp nodig te hebben bij het maken van opdrachten.


 • Bij welke leeftijd start ik met het gebruik van de software?

  Kurzweil kan al ingezet worden vanaf groep 5 van de basisschool. (Wilt u al eerder ondersteuning bieden aan kinderen met dyslexie? Neem dan contact met ons op )

 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal voor Kurzweil?

  Kurzweil leest alle digitale tekstbestanden voor, welk type ook wordt gebruikt: Word, ePub, PDF, websites en andere bestandstypen vormen geen enkel probleem. Lees meer >>

  Bewerkte digitale bestanden kunt u bestellen via www.dedicon.nl en www.stichtingti.nl. Documenten die niet beschikbaar zijn via Dedicon kunt u zelf eenvoudig scannen vanuit de Pro versie.  

 • Waar vind ik de handleiding, oefeningen en een snelstart voor Kurzweil?

 • Hoe kan ik de stemkwaliteit aanpassen?

  Zowel bij Kurzweil als Sprint zijn de stemmen en het leestempo aan te passen. Dit komt de stemkwaliteit ten goede. Hieronder staat omschreven hoe u dit kunt aanpassen. Indien gewenst kunt u deze informatie ook opzoeken in de voor u geldende handleiding >>.

  Kurzweil stemmen aanpassen

  Stemmen Kurzweil aanpassen Via de menubalk rechtsboven “Lezen” kunt u van stem wisselen.
  Kuzrweil leestempo
    Daarnaast kunt het leestempo veranderen. WPM staat voor woorden per minuut. (U kunt hetzelfde bereiken met de menubalk Lezen \Leessnelheid)
                              
 • Examens met Kurzweil: Ik wil graag van te voren oefenen met de omzetting van een spraaksynthese bestand

  Informatie over Spraaksynthese-PDF bestanden van de eindtoetsen en eindexamens van het huidige schooljaar vindt u hier: www.lexima.nl/eindexamen-en-dyslexie

  Op de Cito-website staan oude Spraaksynthese-bestanden, waarmee geoefend kan worden. Aangegeven met het symbooltje van een CD in de kolom "Spr.": 

   

  Voorbeeld: Havo 2018 1e tijdvak >>

 • Kan ik ook een training volgen?

  De Lexima Academie biedt een Read&Write training voor onderwijsprofessionals. Daarnaast is er een Read&Write kind&ouder-training.

 • Welke type teksten zijn geschikt voor Read&Write?

  Dyslexiebestanden van Dedicon (8.000 boeken)

  Naast dyslexiebestanden leest R&W de volgende digitale tekstbestanden: .txt, Word-documenten, e-Pub, websites, tekstpdf (met de Read&Write texthelp pdfreader), fotopdf (met Snapverter: alleen voor scholen), google-docs, google-slides en google-spreadsheets vormen geen enkel probleem. 

  Lees meer op pagina 2 van dit Digitale content- overzicht >>

 • Welk effect heeft het gebruik van Sprint?

  Sprint helpt bij lezen, schrijven en studeren. Het verbetert leerprestaties, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandigheid. 

  U kunt daarover meer lezen bv: 

 • Wie komt er in aanmerking voor het werken met Sprint?

  Leerlingen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben bij lezen, schrijven en studeren. 

 • Waarom Sprint?

  Dyslexie is een ernstige stoornis die leerlingen fors kan belemmeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Sprint compenseert die belemmeringen en stelt leerlingen in staat te leren op hun eigen intellectuele niveau. Sprint is geavanceerde dyslexiesoftware voor een gunstige prijs. Met Sprint kun je vertrouwen op de positieve effecten bij lezen, schrijven en leren. Optimaal presteren én met plezier naar school, gaan hand in hand met Sprint.

 • Wordt Sprint vergoed?

  Bij een beperkt aantal verzekeraars zijn er mogelijkheden voor vergoeding. Informeer ernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.

  Bekijk ook de inruilregeling voor de Daisy speler die u niet meer gebruikt. Indien u werkt, bekijk dan de vergoedingsmogelijkheden via het UWV. Wellicht komt uw aankoop in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

 • Wat is het verschil tussen de versies van Sprint?

  Sprint Plus, Sprint NL/EN of Sprint NL:

  De functionaliteit van Sprint is in alle versies vrijwel gelijk. Het verschil zit in de ondersteuning van de verschillende talen en de aanwezigheid van Van Dale woordenboeken. lees meer>>

 • Mag ik Sprint gebruiken bij toetsen en examens?

  Sprint mag gebruikt worden bij toetsen en examens. Functies die niet zijn toegestaan, kunnen geblokkeerd worden met een wachtwoord. 

 • Examens met Sprint: Ik wil graag van te voren oefenen met de omzetting van een spraaksynthese bestand

  Informatie over Spraaksynthese-PDF bestanden van de eindtoetsen en eindexamens van het huidige schooljaar vindt u hier: www.lexima.nl/eindexamen-en-dyslexie

  Op de Cito-website staan oude Spraaksynthese-bestanden, waarmee geoefend kan worden. Aangegeven met het symbooltje van een CD in de kolom "Spr.": 

   Voorbeeld: Havo 2017 1e tijdvak >>

 • Zijn er handleidingen voor Sprint?

 • Hoe kan ik de stemkwaliteit aanpassen in Sprint?

  Zowel bij Kurzweil als Sprint zijn de stemmen en het leestempo aan te passen. Dit komt de stemkwaliteit ten goede. Hieronder staat omschreven hoe u dit kunt aanpassen. Indien gewenst kunt u deze informatie ook opzoeken in de voor u geldende handleiding >>.

  Sprint stemmen aanpassen

  Stemmen Sprint aanpassenHet wisselen van stemmen in Sprint kan worden ingesteld via de menubalk – rechterzijde: Instellingen, Spraak, bijvoorbeeld Nederlands-Laura.

  Het tempo van de stem is instelbaar, alsmede de duur van de pauzes.                           Stemtempo Sprint                            

 • Wanneer start ik met WoDy?

  Als je extra ondersteuning kunt gebruiken bij het spellen en schrijven van teksten.

 • Welk effect heeft het gebruik van WoDy?

  WoDy helpt je je twijfels bij schrijven of lezen te overwinnen. Bij werk, studie of hobby. De woordvoorspeller in WoDy geeft unieke grammaticale ondersteuning en houdt rekening met vrijwel alle mogelijke spelfouten. Met de spelling- én werkwoordcontrole van WoDy kun je ook je tekst nog eens nakijken op fouten. De ondersteuning is volledig aanpasbaar aan je eigen foutenprofiel. Dat maakt WoDy veel krachtiger dan gewone spellingcontrole. WoDy voorkomt én corrigeert dus spelfouten. WoDy is dus eigenlijk een persoonlijke taalcoach.
  Om teksten beter te begijpen leest WoDy documenten en webpagina's voor. De ingebouwde van Dale woordenboeken, symbolen, illustraties en voorbeeldzinnen helpen je bij tekstbegrip en woordkeuze. WoDy geeft deze ondersteuning in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

 • Is WoDy ook voor volwassenen geschikt?

  WoDy werd ontwikkeld in samenwerking met logopedisten, taalkundigen en onderwijsexperts. Het resultaat is een efficiënt programma dat bruikbaar is voor mensen van alle leeftijden, met om het even welk spellingniveau. Ook erg handig om in te zetten tijdens de (middelbare) beroepsopleiding of in de werksituatie. 

 • Kan ik met WoDy ook mijn eigen woordenlijsten aanmaken?

  Ja, je kunt ook je eigen woordenlijsten aanmaken. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die wordt meegeleverd met WoDy.

 • Kan ik WoDy ook gebruiken in combinatie met Kurzweil of Sprint?

  Kurzweil 3000 in combinatie met de unieke taaltool WoDy is een geweldige combinatie, meer informatie zie onze website: http://www.lexima.nl/categorie/kurzweil-plus-wody-combi 

 • Hoe zorg ik dat ons dyslexie hulpmiddel op school een succes wordt?

  U heeft dyslexiesoftware voor uw school aangeschaft, en dan? Om de inzet van dyslexie-ICT tot een succes te maken is er een gedegen plan van aanpak voor de implementatie nodig. Van dyslexiebeleid tot training, van installaties tot een werkgroep die regelmatig samen komt. Het Vier in Balans model van Kennisnet biedt hierbij een goede basis. In het artikel ‘Samen werken aan een succesvolle implementatie van dyslexiesoftware’ worden alle belangrijke componenten uit het Vier in Balans model, voor u op een rij gezet.

  Graag onder begeleiding aan de slag? Om dyslexiesoftware goed te implementeren helpen wij u graag.  We bieden een speciale tweedaagse Beleid- en implementatiecursus aan. Na afloop is het dyslexie-ICT beleid in concept klaar en heeft u een plan van aanpak voor de implementatie.

 • Hoe kies ik het juiste hulpmiddel?

  Hulpmiddelen zijn onmisbaar bij de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Leerlingen met dyslexie hebben behalve bij het voorlezen ook de ondersteuning nodig bij het schrijven, spellen en studeren. Ook willen zij hun hulpmiddel gebruiken bij toetsen en examens. Waarom past het ene hulpmiddel beter bij uw onderwijssituatie dan het andere? Hoe kunt u uw wensen omzetten in een goede keuze en investeren in een langetermijnoplossing?
  De professionele trainers van Lexima Academie lichten dit graag toe op uw teambijeenkomst, demonstreren de ICT‑hulpmiddelen en denken met u mee. Lees meer >>

  Onze keuzewijzer zet voor u verschillende hulpmiddelen naast elkaar op basis van functionaliteiten.

  Lees ook deze whitepaper over dyslexie hulpmiddelen. Psychologe Marrith Hoenderken legt uit waar u op moet letten bij het maken van uw keuze.

   

 • Wat zijn mijn plichten als school?

  Antwoord: De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school om binnen redelijke grenzen belemmeringen weg te nemen die de leerling met een handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt in onderwijs, toetsing en examinering. Indien de school dit nalaat, kan de leerling zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens (voorheen tot de Commissie Gelijke Behandeling).

  Op de website van het college voor de rechten van de mens kun je lezen wat er van scholen wordt verwacht. https://mensenrechten.nl/toegelicht/dyslexie-dyscalculie-bij-examens

  Ook zijn er talloze oordelen te vinden die zijn gedaan over de zorgplicht van scholen voor leerlingen met dyslexie (bij examens).   www.mensenrechten.nl

 • Hoe zorgen we dat leerkrachten en leerlingen voldoende kennis hebben om ermee te werken?

  Lexima Academie verzorgt vaardigheidstrainingen op locatie. Kijk voor het volledige cursusaanbod (ook op maat en op locatie) op de website van Lexima Academie.

 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Kurzweil

  Scholen kunnen een speciale PDF versie voor spraaksynthese gebruiken tijdens de eindtoets PO of de eindexamens VO. Met de KES-Tool PDFtoKES kunnen deze spraaksynthese-PDF bestanden gereed gemaakt worden voor gebruik in Kurzweil. Erg handig, want onder andere de kolomherkenning en taalwisselingen zijn in deze documenten al opgenomen en leerlingen kunnen na omzetting meteen aan de slag.

  In de KES-Tool PDFtoKES zijn opties voor toetsbeveiliging opgenomen. Als u deze toetsbeveiliging bij de omzetting van PDF naar KES aanvinkt, dan worden de KES-bestanden meteen beveiligd.

  Standaard toetsbeveiliging houdt in:

  • Online functies in Kurzweil worden geblokkeerd (geen web toegang, geen online referenties en vertalingen, etc.)
  • De Van Dale Woordenboeken en synoniemenlijst worden geblokkeerd

  Extra toetsbeveiliging spellincontrole houdt in:

  • De spellingcontrole wordt geblokkeerd
  • De woordvoorspeller wordt geblokkeerd

  Opent u zo’n bestand vervolgens in Kurzweil3000 dan kan de leerling, afhankelijk van wat is aangevinkt, bovenstaande functies niet meer gebruiken.

  • Met de KES-Tools (PDF-to-KES) verloopt het inlezen van spraaksynthese-PDF snel en geautomatiseerd. Het bestand wordt na het inlezen opgeslagen als KES-bestand en kan vervolgens worden geopend met Kurzweil 3000.

   

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.

   


 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Alinea

  De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in Alinea. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van Alinea heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Alineaomgeving via het slotje rechts onder in het hoofdmenu. De Alinea App is niet geschikt voor het afnemen van de Centrale Eindtoets PO, IEP Eindtoets PO en Eindexamen VO.

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.


 • Eindtoets PO of CS Eindexamen VO met Sprint (Plus)

  De spraaksynthese-PDF voor het eindexamen kunt u direct openen in de Sprintomgeving van Sprint versie 2. Zorg ervoor dat u de laatste nieuwe versie van de Sprint heeft geïnstalleerd. Het blokkeren van de woordenboeken en, indien nodig, spellingcontrole kan handmatig in de Sprintomgeving via bestand > rechten.

  LET OP: het blokkeren van internet en e-mail is een computerinstelling.


 • Kan ik extra USB-sticks huren tijdens de periode van de eindtoets PO en de Eindexamens VO?

  Tijdens de afnameperiode van de eindtoets PO en de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO kunt u extra Examen-USB-sticks Kurzweil 3000 versie 14 of 15 huren. 

  LET OP: de USB-sticks zijn alleen beschikbaar voor computers met het besturingssysteem Windows.  

  Kurzweil USB-sticks bestellen kan door vóór 1 maart 2019 een e-mail te sturen naar administratie@lexima.nl met daarin de volgende informatie:

  • het aantal USB-sticks
  • versie versie 14 of versie 15
  • voor welke periode
  • naam school
  • afleveradres
  • factuuradres
  • naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres

  Kosten: €50,- per stuk voor de afnameperiode van de eindtoets PO of de Centraal Schriftelijke Eindexamens VO. De usb-sticks worden half maart 2019 naar u verstuurd. Na de afnameperiode stuurt u de stick aangetekend aan Lexima retour.

 • Hoe kom ik aan digitaal materiaal?

  Dit hangt af van het hulpmiddel waarvoor u het wilt gebruiken. Voor de ondersteuning bij het schrijven, studeren en technisch/begrijpend lezen in het PO/VO/MBO/HO is het noodzakelijk dat de schoolboeken en andere digitale materialen die op school of opleiding gebruikt worden, digitaal beschikbaar zijn voor het gebruikte hulpmiddel. Wij maakten voor u een overzicht van de beschikbaarheid van de meest voorkomende digitale content.


Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Lexima Academie trainingen

Studiemiddag PO: Bijeenkomst integrale aanpak Leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie

Tijdens deze gratis studiemiddag krijgt u meer inzicht in de succesvolle bovenschoolse aanpak voor leerlingen met risico op leesproblemen en leerlingen met dyslexie en maakt u kennis met onze nieuwe remediërende en compenserende programma's voor in het primair onderwijs. Lees meer >>

Vaardigheidstrainingen/Professionaliseringscursussen

Voor het leren werken met programma's in de praktijksituatie, organiseren wij vaardigheidstrainingen. Van vroegtijdige herkenning en voorkomen van leesproblemen tot cursussen met aandacht voor implementatie van dyslexie-ICT. Bekijk het aanbod >>

Maatwerk voor scholen

Voor scholen die hun team of leerlingen willen scholen, levert Lexima Academie maatwerk op uw locatie. Een professionele trainer geeft een training die afgestemd is op uw wensen. Lees meer >> 

De effectiviteit van dyslexiesoftware

mrt '18, Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs: De effectiviteit van dyslexiesoftware onderzocht. Voorleessoftware is een ...

Lees meer

Preventie, Remediëren, Compenseren

jan '18, Lexima, Het % jongeren van 15 jaar met een taalachterstand is de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 12% naa...

Lees meer

Voorkom laaggeletterdheid en reduceer dyslexie

Dec '17, Bron: BSM nr8. Computerprogramma Bouw! leidt tot verbetering. Het aantal leerlingen dat zich ontwikkeld hebben ...

Lees meer

Lexima Magazine

2019, Lexima Magazine: reportages, portretten, interviews, meningen, tips en adviezen over de uitdagingen en digitale ka...

Lees meer

Bouwen aan leesplezier

Feb '17, Bron: A. Holwerda, Kader primair AVS, nr 6 Bijna veertig basisscholen in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard zijn...

Lees meer

Presentatie Bouw!

Powerpoint-Presentatie over Bouw! voor scholen

Lees meer

Deze methode belast de leerkracht niet

Leesproblemen nu preventief aanpakken, Prof. dr. A. van der Leij, Lexima Magazine, feb 2017

Lees meer

Daling diagnose dyslexie

Bron: L. Beker, Naar School! van VOS/ABB, nr 6, dec 2016 Pierre den Hartog, directeur van Samenwerkingsverband 28.04 in...

Lees meer

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen?

Auteur: Marrith Hoenderken, September 2016. Whitepaper In dit artikel komen de belangrijkste aspecten naar voren om een...

Lees meer

Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie

Bron: NTVL, okt 2016, A. van der Leij, M. Korf, H. Zijlstra. Voorkomen van laaggeletterdheid en dyslexie. De aanpak dien...

Lees meer

Hulp bij schrijven voor studie of werk

Bron: Impuls en Woortblind, Marrith Hoenderken, Mei 2016. Hulp bij schrijven: Openheid over dyslexie blijft lastig voor ...

Lees meer

Leesproblemen voorkomen door veel te lezen

Tekst: A. van Westerloo, Balans Magazine, Mei 2016 Haytske Zijlstra over het onderzoek dat ze deed naar basisschool le...

Lees meer

Welk dyslexie hulpmiddel inzetten?

Annette Roetenberg, Tijdschrift voor RemedialTeaching, 2015 jan. De remedial teacher kan ouders en scholen adviseren een...

Lees meer

Ondersteuning studenten met dyslexie

Bron: Bachelor thesis Dyslexie, Esther Rensman, Hogeschool Rotterdam i.s.m. Dyslexie Centrum Rotterdam 5 juni 2015

Lees meer

Dyslexiebehandeltraject met ICT-hulpmiddelen

TvRT, Kleijnen, Januari 2015 Wordt het individuele behandeltraject in de dyslexiezorg positief ondersteund door de inzet...

Lees meer

Aandacht voor dyslexie hulp-middelen

Suzanne Eijgenraam, Het AD, maart 2014

Lees meer

Samenvatting proefschrift Early Grade Learning

Dec '15, Bron: Samenvatting proefschrift, November 2015, Haytske Zijlstra, UvA. Preventie leidt tot minder dyslexie.

Lees meer

Interventie zorgniveau 3 met Bouw

Bron: Balans Magazine, feb 2015, A. van Westerloo. Remedial teacher op een basisschool vertelt. Geweldig om te zien wat ...

Lees meer

Dyslexie Leesproblemen voorkomen met Bouw!

Bron: Didactief-special Leesproblemen, juni 2014, Aryan van der Leij. Special gemaakt in opdracht en met financiële bijd...

Lees meer

Sprint Plus als voorleesprogramma

Tineke Soldaat, Remediaal Nr1, 2013

Lees meer

Succesvolle implementatie van dyslexie software

Marrith Hoenderken, PrimaOnderwijs, November 2014. De kritische succesfactoren voor implementatie van dyslexie software.

Lees meer

Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband

Remediaal nr2, 2013, Sebregts. Passend Onderwijs en de rol van docenten, begeleiders, ouders en leerlingen. Het samenwer...

Lees meer

Passend Onderwijs werkt met ICT

Passend Onderwijs werkt met ICT, 2013, Kennisnet. Deze brochure gaat over de mogelijkheden die ict biedt bij het leren v...

Lees meer

Dyslexiesoftware verhoogt plezier in lezen

TVRT, 2012, nr. 3. Compenserende dyslexiesoftware heeft een positief effect op het lezen, de spellingsvaardigheid en het...

Lees meer

Wie zal er dyslexie ontwikkelen?

Proefschrift Elsje van Bergen. Zij is op 14 februari 2013 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer

ICT-hulpmiddel bij dyslexie

TVRT, 2012 nr. 4 M. Feenstra. ICT-hulpmiddelen bij dyslexie. Alleen succesvol bij brede implementatie op school.

Lees meer

Gebruik dyslexie-software tijdens de Cito-toets

Bron: De CITO-toets met dyslexie-software Kurzweil 3000, Lexima, 2012. De CITO-toets met dyslexie software Kurzweil 3000...

Lees meer

Dyslexie bij volwassenen

Bron: Lexima, Marrit Prins, januari 2012. Dyslexie komt niet alleen voor bij kinderen, maar natuurlijk ook bij volwassen...

Lees meer

WoDy helpt zonder spelfouten te schrijven

WoDy, een persoonlijke woordvoorspeller, 2011, TvRT nr1, Dorine Lycklama à Nijeholt. WoDy helpt zonder spelfouten te sch...

Lees meer

Dyslexie en schooluitval VMBO

Dyslexie is een stoornis die veel gevolgen kan hebben voor de loopbaan van kinderen en mogelijk zelfs tot schooluitval k...

Lees meer

Onderzoek Kurzweil in het primair onderwijs

Onderzoek naar de opbrengsten van dyslexie-software in het primair onderwijs, Kennisnet, ICT Delta, 2011

Lees meer

Software voor dyslexie op SBO de Sudwester

Bron: Balans Magazine 2, februari 2010, Dorine Lycklama à Nijeholt. Op basis van het protocol 'Leesproblemen&dyslexie vo...

Lees meer

Verslag Nationale Dyslexie Conferentie

Bron: Stilstaan is geen optie, Prima Onderwijs mei 2015, A. Roetenberg. Verslag van de Nationale dyslexieconferentie 201...

Lees meer

Hulpmiddelen voor succes bij lezen

Remediaal 2008/2009 nr 4, R. Janssen en J. van Gent. Dyslexie ICT hulpmiddelen stellen de leerling in staat om met dysle...

Lees meer