Passend Onderwijs en het samenwerkingsverband

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Bron: Inspraak op de vormgeving van Passend Onderwijs, Remediaal nr2, C.Sebregts, 2013

Inspraak op de vormgeving van Passend OnderwijsDocenten zijn dagelijks bezig met het onderwijs geven en zijn zich daardoor misschien minder bewust van de ontwikkelingen die gaande zijn om Passend Onderwijs vorm te geven. In veel samenwerkingsverbanden (SWV'en) wordt druk gewerkt aan het opstellen van het regionale ondersteuningsplan, waarvan het ondersteuningsprofiel van de eigen school deel uitmaakt. Per 1 augustus 2014 zal iedere docent mee moeten werken aan het vormgeven van de leerlingondersteuning die in het profiel van de school is beschreven. Met name waar het gaat om de leerlingen die meer aandacht nodig hebben dan de meeste leerlingen, zal merkbaar zijn dat er vanuit het samenwerkingsverband anders gewerkt wordt. De indicatiestelling voor extra steun verloopt via het samenwerkingsverband. De procedures die daarvoor gevolgd moeten worden, worden nu vastgelegd op het niveau van recentelijk vastgestelde samenwerkingsverbanden.

In dit artikel wordt de stand van zaken rond de vormgeving van Passend Onderwijs weergegeven, waarbij wordt ingegaan op de rol van docenten en begeleiders en de inspraak die personeel van de VO-scholen, ouders en leerlingen hebben op de ondersteuning die in het kader van Passend onderwijs wordt geboden. Het nieuwe samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs speelt daarin een centrale rol. Een van de taken van SWV is het opstellen van het (regionaal) ondersteuningsplan, waarin is vastgelegd hoe de leerlingondersteuning in de scholen van het SWV is georganiseerd. Dit plan moet eens per 4 jaar worden vastgesteld en heeft een eigen 'GMR', de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is het gremium waarmee ouders, leerlingen en personeelsleden inspraak kunnen hebben in hetgeen het samenwerkingsverband bedenkt.

Samenwerkingsverband

Voor de huidige samenwerkingsverbanden VO gaat er veel veranderen. Waar nu scholen voor VO in een door de overheid bepaalde regio samenwerken, zullen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ook de scholen van het speciaal onderwijs (behalve cluster 1- en 2- scholen) bevatten. Op dit moment bestaan er 83 samenwerkingsverbanden VO die samenwerken met 34 regionale expertisecentra (REC's). Na de invoering van het Passend Onderwijs zullen er nog 75 samenwerkingsverbanden VO zijn en zijn er geen REC's meer. De SWV'en Passend Onderwijs moeten voor 1 november 2013 zijn opgericht.

Het ministerie van OC&W kent alle middelen voor ondersteuning toe aan het SWV, die de gelden inzet op basis van het beleid dat is geformuleerd door de gezamenlijke scholen en besturen. Ten aanzien van de ondersteuning wordt onderscheid gemaakt tussen lichte en zware ondersteuning. Lichte ondersteuning wordt  ook wel aangeduid als 'basisondersteuning'. Iedere leerling in iedere school kan een beroep doen op deze basisondersteuning, zoals de begeleiding van een mentor, faalangstreductietraining of remedial teaching. Alle scholen van het SWV moeten dus dezelfde basisondersteuning bieden en dit bekostigen uit de lumpsum van de school. Het is afhankelijk van het SWV wat tot de basisondersteuning en wat tot extra ondersteuning wordt gerekend. In het laatste geval worden de voorzieningen via het SWV betaald.

Ondersteuning

Opvallen is dat het woord 'zorg' niet meer wordt gebruikt.

Lees het hele artikel >>