Met Kurzweil een tree hoger op de motivatietrap

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

Auteur: Plaggenmarsch, juni 2011

Onderzoek dyslexie basisonderwijsMotivatie is binnen het onderwijs een belangrijke factor om leerlingen bij schoolse activiteiten te betrekken. Gemotiveerde leerlingen zijn nieuwsgierig en leergierig. Zij hebben vertrouwen in hun eigen capaciteiten en vertonen doorzettingsvermogen.

Leerlingen die al jaren worstelen met het leren lezen en spellen kunnen in een vicieuze cirkel terechtkomen van frustratie, mislukken en vermijden. Wanneer leerlingen met dyslexie eenmaal in de negatieve spiraal van demotivatie ten aanzien van het lezen zitten, is het moeilijk om ze daar weer uit te krijgen.

Compenserende technische hulpmiddelen kunnen die negatieve spiraal mogelijk doorbreken. Compenserende technische hulpmiddelen stellen de leerling met dyslexie in staat om teksten op een hoger niveau te lezen en zijn zelfstandigheid te vergroten.

In dit onderzoek zijn de effecten van het computerprogramma op de motivatie van de leerlingen met dyslexie in de groepen 7 en 8 van een reguliere Daltonschool onderzocht. dyslexiesoftware Kurzweil basisonderwijsVanuit het theoretisch kader zijn een aantal aspecten van motivatie naar voren gekomen die belangrijk zijn voor leerlingen met dyslexie. Voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8 is de beginsituatie ten aanzien van hun motivatie voor leren in kaart gebracht.

 

Na de uitvoering van het experiment met Kurzweil 3000 zijn de resultaten geëvalueerd. Zowel de bevindingen van de leerlingen als van de leerkrachten zijn meegenomen.

- Het gebruik van Kurzweil 3000 is door de leerlingen positief beoordeeld voor het voorlezen van teksten, het maken van minder spellingsfouten bij het schrijven van verhalen en het typen van antwoorden in werkbladen en bij opdrachten.

- Tevens hebben de leerlingen het vergroten van hun competentiegevoel aangegeven bij het maken van toetsen en moeilijke opdrachten.

dyslexiesoftware onderzoek motivatie- De leerkrachten hebben gemerkt dat de leerlingen met dyslexie door het gebruik van Kurzweil minder vermijdingsgedrag vertonen bij het maken van moeilijke opdrachten.

- Verder zijn de leerkrachten van mening dat het programma bijdraagt aan de onafhankelijkheid van de leerlingen en aan meer plezier tijdens het werken aan de weektaak.

In het laatste hoofdstuk van dit onderzoeksrapport staan alle conclusies vermeld.

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Inleiding

In dit eerste hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de verlegenheidsituatie. Het beschrijft de aanleiding van het onderzoek. In paragraaf 1.3 staat de centrale vraagstelling omschreven en in paragraaf 1.4 de doelstelling van het onderzoek. De onderzoeksvragen en de bijbehorende deelvragen zijn te lezen in de vijfde paragraaf. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte beschrijving van de aanpak en de opbouw van het onderzoeksrapport. 1.2

Verlegenheidsituatie

Dyslexie basisonderwijsDe school waar dit praktijkonderzoek is uitgevoerd, is een Dalton basisschool met ongeveer 400 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 18 groepen. In de groepen 7 en 8 hebben tien leerlingen een dyslexieverklaring. Deze leerlingen hebben in meer of mindere mate last van zwakke lees- en/of spellingsvaardigheden. De remedial teacher begeleidt hen buiten de groep bij spelling. De leerkracht werkt in de klas aan het verbeteren van het voortgezet technisch lezen. De leerlingen met dyslexie geven aan dat zij het lezen van lange stukken tekst vervelend vinden. Ook geven zij aan dat zij vanwege hun leesproblemen sneller leesfouten maken en daar schamen zij zich voor. Daarnaast hebben de leerlingen met dyslexie problemen om hun weektaak af te krijgen. De weektaak bevat opdrachten die zelfstandig gemaakt moeten worden na instructie van de leerkracht. Het gaat om opdrachten die horen bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, taal, spelling, Engels, begrijpend lezen en schrijven. Er wordt voor de leerlingen met dyslexie regelmatig een opdracht uit de weektaak geschrapt. Ook biedt de leerkracht veel ondersteuning bij het maken van het werk. Ondanks hard doorwerken lukt het deze leerlingen niet om de weektaak af te krijgen. Sommige leerlingen geven aan hierdoor ontmoedigd te raken. Het risico bestaat dat zij in een negatieve spiraal terecht komen en gedemotiveerd raken om te leren en te werken op school. Compenserende technologie zou die negatieve spiraal mogelijk kunnen doorbreken, aangezien daarmee de tekorten van dyslectici met lees- en spellingsvaardigheden ondervangen worden. Technische hulpmiddelen bieden ondersteuning bij het lezen van teksten en bepaalde softwareprogramma’s kunnen getypte teksten op de computer controleren op spellingfouten.

Download het hele onderzoeksrapport >>