Bouw! voorkomt leesproblemen

Bouw! in het kort

Wil  jij op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen van Bouw!? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. 

Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn en het lezen van steeds langere woorden.

Bouw! is gericht op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer achterstanden al zijn ontstaan. Het programma is bewezen effectief: scholen die ermee werken zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Voor deze leerlingen is remedial teaching niet meer nodig. De behaalde resultaten beklijven en zijn zelfs in groep 8 nog zichtbaar.

Bouw! memory is nu ook als spel beschikbaar.

Bouw! ondersteunt:

 • Risicoleerlingen die in groep 2 of aan het begin van groep 3 laag scoren op de screening beginnende geletterdheid
 • Zwakke lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam gaat
 • Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis
 • Nieuwkomers en andere leerlingen met een NT2-achtergrond

Bouw! is beschikbaar voor scholen, behandelpraktijken en particulieren.

Zo werkt Bouw!

Bouw! geeft leerlingen vanaf de tweede helft van groep 2 positieve ervaringen met leesonderwijs. Vanaf het begin van groep 3 is het in te zetten bij leerlingen die moeite hebben het tempo van de klas te volgen, dit kan oplopen tot 25% van de klas.

Leerlingen krijgen met Bouw! passend leesonderwijs in meer dan vijfhonderd gestructureerde lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. Een tutor begeleidt de leerling bij het oefenen en stuurt bij waar nodig. Individueel begeleide oefening, directe feedback en emotionele ondersteuning door de tutors maken dat zwakke lezers zich snel ontwikkelen.

Bouw! kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Het programma is te gebruiken op alle devices, dus ook op tablets en iPads. Doordat het web-based is kunnen leerlingen thuis en op school inloggen met hun gebruiksnaam en wachtwoord. Op school kan een oudere leerling of leesouder de leerling begeleiden. Thuis kan een gezinslid de tutor zijn.

Toetsen

Het programma houdt bij wat er is geoefend en welke vorderingen er zijn gemaakt en past zich aan het tempo van de leerling aan. Aan de hand van tussentoetsen wordt bepaald wat een leerling beheerst en of herhaling van bepaalde stof nodig is. Deze toetsen worden door de IB’er, leesspecialist of leerkracht afgenomen.

Zorgniveau 3

Bouw! is een wetenschappelijk bewezen en erkende interventie op zorgniveau 3. Deze interventie voorziet in de individuele begeleiding die voorgeschreven staat in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Scholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie (bron: Masterplan Dyslexie en Kwaliteitsinstituut Dyslexie).

Bouw! is beschikbaar voor scholen, behandelpraktijken en particulieren.

Bouw! Plein 

Goed nieuws voor alle gebruikers van Bouw!. Alle informatie over het programma is vanaf nu te vinden op het Bouw! Plein.

Op deze plek lees je alles over de praktische ondersteuning van leerlingen die met Bouw! werken. Ook vind je er films die je aan de tutoren kunt laten zien. Diverse onderzoeken en best practices worden toegelicht.

Bekijk het filmpje om erachter te komen wat het Bouw! Plein allemaal omvat.

Maak kennis met Bouw!

Bekijk de inspiratiefilm (3,5 minuut) over de inzet van Bouw! op basisschool IKC de Bundertjes. IB'er Susanne Verbakel, leerling en juf vertellen over de positieve werking van het programma Bouw!

Demovideo

Kies voor een preventieve aanpak met Bouw!. Om een beeld te krijgen van het programma vraag je hier een online demovideo aan. Deze video geeft je in 7 minuten een overzicht van de functionaliteiten en mogelijkheden.

Vraag de Bouw! demovideo aan

Effectief onderwijs met Bouw!

In de serie ‘Effectief onderwijs met Bouw!' ontdek je in een klein half uur hoe je deze leerlingen helpt met de preventieve aanpak van Bouw!. Je leert hoe Bouw! leerlingen ondersteunt die risico lopen op problemen met lezen en spellen. Zo worden leesproblemen, laaggeletterdheid en onnodige diagnoses dyslexie effectief voorkomen. 

Deze webinar wordt meerdere malen per maand gehouden. Bekijk hier de kalender.

Inschrijven

Interventieprogramma NPO Bouw!

Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid.

Toegevoegde waarde van Bouw!

 • Bewezen effectieve interventie
 • Gericht op het voorkomen van leesproblemen
 • Passend leesonderwijs in meer dan vijfhonderd gestructureerde lessen 
 • Scholen zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie

Een interventieprogramma Bouw! bestaat uit:

 • Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
 • Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
 • Voortgangsrapportage
 • Projectbegeleiding*

  *Bij bovenschoolse inzet van 3 en 5 jaar

Voor bestaande licentiegebruikers is er een aparte dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining. Bestel dit pakket in de webshop.

Bewezen effectiviteit
Hoe past het interventieprogramma Bouw! binnen het Nationaal Programma Onderwijs?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft interventies gerubriceerd op basis van kosteneffectiviteit. De grondslag voor deze indeling ligt bij de Britse Education Endowment Foundation die de effectiviteit van interventies bij leerlingen van 5 tot 16 jaar oud heeft onderzocht. Op basis van de Teaching and Learning Toolkit van het Britse kennisinstituut kan Bouw! als volgt worden beoordeeld:


Resultaten klantonderzoek

Uit onderzoek blijkt dat Bouw! vooral wordt ingezet bij leerlingen die laag scoren op de screening beginnende geletterdheid en leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van het lezen. Grote vooruitgang wordt geboekt op de gebieden letterkennis en woordlezen. Ook de motivatie, zelfstandigheid en zelfvertrouwen nemen flink toe. Bijna 95% ziet de meerwaarde voor de leerlingen van Bouw!.

Reacties op stellingen over de inzet van Bouw!

Reacties op vraag naar vooruitgang door inzet van Bouw!

Adaptief

Iedere leerling doorloopt het programma op zijn eigen tempo. Op basis van zijn of haar niveau mag de leerling versneld door het programma of krijgt hij of zij juist herhaallessen om extra in te oefenen. 

Zelfstandig aan de slag

De jonge leerling kan samen met een niet-professionele tutor  vaak een bovenbouwleerling, vrijwilliger, stagiair of ouder, aan de slag. Er wordt gewerkt in een één-op-éénsituatie. 

Rapportages

De onderwijsprofessional kan de leerling op de voet volgen. Via rapportages is te zien welke progressie de leerling maakt, hoeveel minuten er per week zijn geoefend en of de leerling bijna toe is aan een toets. Bouw! werkt vanuit Lexipoort en kan worden gekoppeld met Basispoort.

Op school en thuis

Bouw! werkt in de cloud. Hierdoor kan er op iedere plek geoefend worden, als er maar een internetverbinding is. Installaties zijn niet nodig.  Bouw! werkt op ieder device (laptop, chromebook, ipad, macbook, etc.).

Wetenschappelijke onderbouwing

Bouw! is een wetenschappelijk effectief bewezen programma. Er wordt al zo’n tien jaar lang grootschalig onderzoek gedaan naar de werking. De uitkomsten van deze onderzoeken worden meegenomen in de doorontwikkeling. Bouw! is een erkende interventie op zorgniveau 3.

Onderbouwing

Door de Universiteit van Amsterdam zijn onder leiding van prof. dr. Aryan van der Leij twee experimentele onderzoeken uitgevoerd waarin leerlingen met risico op leesachterstand willekeurig werden verdeeld over een groep die Bouw! kreeg en een controle groep (‘randomized controlled trials’). Gebleken is dat leerlingen die het programma Bouw! volgden een significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de controlegroepen en dat hun zelfvertrouwen toenam. Ook bleef in de leerjaren na de interventie het aantal kinderen met leesproblemen veel lager en waren er minder zittenblijvers.

Bouw! blijkt het meest effectief wanneer het programma wordt afgemaakt, er een voldoende hoge oefenfrequentie wordt aangehouden en er vroeg mee begonnen wordt (halverwege groep 2 of begin groep 3). In een vervolgonderzoek naar de implementatie van Bouw! op de scholen van SWV Hoeksche Waard heeft dr. Haytske Zijlstra vastgesteld dat het maken van minimaal 24 lessen per maand de beste oefenfrequentie is om het programma succesvol in 2 jaar tijd af te ronden. In een lopend grootschalig onderzoeksproject onder leiding van prof. dr. Peter de Jong wordt nader onderzocht waardoor kinderen het programma al dan niet afmaken en bekeken wat de precieze invloed is van de verschillende aspecten van implementatie en oefenfrequentie op de effectiviteit van Bouw!.

Lees meer Wat zegt onderzoek over gebruik en effectiviteit van Bouw!?

Diverse artikelen over Bouw!

Over Bouw! is veel geschreven. Hieronder vind je een selectie.


Als Bouw! goed wordt geïmplementeerd levert deze interventie de individuele begeleiding die voorgeschreven staat in het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

 • Sluit Bouw! aan bij de voorschriften van het protocol dyslexie?

  Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op niveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie. Hiermee sluit het programma Bouw! aan op het protocool dyslexie.

  Zie voor meer informatie: Dyslexie Centraal en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

 • Hoe selecteer ik leerlingen die in aanmerking komen voor Bouw!?

  Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3. Middels Bouw! wordt aan deze groep intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven. De inzet van Bouw! is het meest succesvol als alle lessen uit het programma worden gedaan.

  Vaak kan de leerkracht al in groep 2 zien welke leerling leesproblemen kan gaan ontwikkelen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, tonen aan dat in het bijzonder een lage letterkennis en een zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen (Boets et al., 2010; van der Leij, 2013).

  Het is de taak van school om vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden. Ook kinderen met een familiair risico op dyslexie lopen een grote kans om zelf ernstige leesproblemen te ontwikkelen (van er Leij et al., 2013). Het is daarom raadzaam dat scholen bij ouders nagaan of er sprake is van leesproblematiek in de familie.

  Lees hier volledig artikel  van Haytske Zijlstra en Aryan van der Leij "Begin vroeg met de strijd tegen Leesproblemen"

 • Wie kan er als tutor leerlingen begeleiden?

  Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.

  De cursus Bouw! Tutor is er voor iedereen die op school leerlingen gaan begeleiden bij het programma Bouw!

 • In Bouw! kies je bij woordentoetsen tussen twee flitstijden. Welke moet ik kiezen?

  Als een leerling de woordentoets in Bouw! gaat maken, kan de begeleider kiezen tussen twee flitstijden. Er is een keuze tussen een beperkte en een onbeperkte flitstijd van de woorden. Bij de beperkte tijd is het woord een halve seconde in beeld, terwijl het woord bij de onbeperkte tijd 10 seconden te zien is. Wij adviseren om in eerste instantie te kiezen voor de beperkte flitstijd. Hiermee monitort u of de leerling wat de leessnelheid betreft kan meekomen met het gewenste tempo en of de automatisering van het lezen op gang komt.

  Er zijn echter leerlingen waarvoor een beperkte flitstijd minder geschikt is. Denk hierbij aan kinderen die zenuwachtig of gefrustreerd worden door de tijdsdruk. Maar ook aan kinderen die al heel nauwkeurig kunnen lezen, maar nog veel moeite hebben met lezen op snelheid. Lukt het hen vanwege de beperkte flitstijd meerdere keren niet de toets te halen, dan kan dit erg demotiverend zijn. Vaak weet je als begeleider wel welke moeilijkheden een kind ervaart bij het lezen. Blijf dus goed naar de leerling kijken om de meest geschikte keuze te maken.

Bestel Bouw!

Geef met de inzet van Bouw! richting aan het Onderwijszorgtraject voor de aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

De kosten van een schoolbrede licentie zijn gebaseerd op de grootte van de school. Naast de schoolbrede licenties zij er licenties voor particulieren en licenties voor behandelpraktijken.

Bestel Bouw! in de webshop

Werken met Bouw!

Bij onze programma's ontvang je een gebruikershandleiding zodat je er direct mee aan de slag kunt. 

Tijdens de Bouw! Vaardigheidstraining maak je kennis met de mogelijkheden van het programma en wordt er dieper ingegaan op de doelgroep, de inzet en de theorie. Ook zie je de belangrijkste functies van het programma. 

De Cursus Bouw! Verdieping kan worden gezien als het vervolg op de 'Bouw! Vaardigheidstraining'. Je leert onder andere over: het inzetten van Bouw! bij leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en NT2-leerlingen, het goed kunnen lezen van leerlingrapportages, het werven van tutoren en het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

Tijdens de Cursus Bouw! Beleid & Implementatie ga je aan de slag met het schrijven van een beleid en implementatieplan voor Bouw!. Alle elementen hiervoor komen aan bod, zoals: ICT-infrastructuur, communicatie en deskundigheid.  

De cursus Bouw! Tutor is voor ouderejaarsleerlingen, ouders, vrijwilligers en onderwijsassistenten die op hun school leerlingen uit groep 2, 3 en 4 gaan begeleiden bij het programma Bouw!. Ze leren hoe het programma werkt en hoe ze de leerlingen kunnen begeleiden.

Bekijk het complete aanbod ondersteunende trainingen en cursussen bij 'Academie'

Bovenschoolse aanpak

Veel onderwijsorganisaties (schoolbesturen, stichtingen en/of samenwerkingsverbanden) pakken leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie in een bovenschoolse samenwerking aan. Wij zien dat deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit ten goede komt. Door het schaalvoordeel zijn de individuele onderwijsinstellingen verzekerd van de beste prijs.
Meer informatie over de bovenschoolse aanpak

Bouw! memoryspel

In het Bouw! memoryspel oefenen kinderen spelenderwijs met lezen en spellen. De kaarten helpen hen inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. Het memoryspel is geschikt om in te zetten naast het bewezen effectieve interventieprogramma Bouw!

Je kunt het spel inzetten bij zwakke lezers, leerlingen met een TOS of een NT2-achtergrond. In het spel leren deze kinderen om spelenderwijs met letters en woorden aan de slag te gaan. De begeleider kan afhankelijk van het niveau van het kind het aantal kaartjes beperken.

Je kunt het memoryspel naast het bewezen Bouw! inzetten, maar het kan ook los gespeeld worden! Het spel is niet alleen leerzaam, maar ook leuk om te spelen!

Bestel het Bouw! memoryspel in de webshop

Werk samen met de gemeente

Werken met Bouw! draagt bij aan een flinke kostenbesparing. Voor school omdat bij een groot aantal leerlingen de noodzaak van extra begeleiding wegvalt. Ook zullen er minder leerlingen richting dyslexiezorg worden doorverwezen.

Tal van samenwerkingsverbanden pakken samen met cofinanciering vanuit de gemeente leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie aan. Door de preventieve aanpak op basisscholen besparen gemeenten op korte termijn in het jeugdhulpbudget fors op de kosten voor dyslexiezorg en op langere termijn op kosten die gerelateerd zijn aan laaggeletterdheid.

Lees het artikel 'Voor hetzelfde geld kunnen scholen veel meer zwakke lezers effectief helpen' in het Lexima Magazine 2019.

Aanvraag Cofinanciering Gemeente

Lexima heeft ervaringen met het begeleiden van aanvragen van cofinanciering bij gemeenten. Met de juiste motivatie is er vrijwel geen gemeente die een dergelijk verzoek afwijst. Bekijk een concept aanvraag voor cofinanciering

Heb je interesse in cofinanciering vanuit de gemeente? Neem dan contact met ons op via consultancy@lexima.nl.