Minister Slob wil passend onderwijs verbeteren

Minister Slob wil passend onderwijs verbeteren

Minister Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft de Tweede Kamer 25 voorstellen gepresenteerd om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs. De voorstellen zijn gebaseerd op onderzoeken en gesprekken en moeten zorgen dat meer leerlingen een zo passend mogelijke ondersteuning krijgen.

Slob concludeert dat het ondersteuningsaanbod op veel plekken beter is geworden, maar erkent ook dat nog niet alle doelen zijn bereikt. Het merendeel van de leerlingen en ouders is tevreden met de geboden ondersteuning. Veel samenwerkingsverbanden hebben een meer divers en flexibel ondersteuningsaanbod gerealiseerd en zijn dit aan het uitbouwen.

Een stevige verbeteraanpak blijft echter nodig. Volgens de minister is het cruciaal dat we leraren en schoolleiders meer houvast geven. Zodat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden scholen beter faciliteren, ook in de samenwerking met gemeenten. De voorstellen hebben ook invloed op de ondersteuning van leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie.

We lichten enkele veranderingen toe:

Er komt een landelijke norm voor basisondersteuning: dat wat elke school minimaal moet kunnen bieden aan ondersteuning. De norm is nodig omdat er nu te grote verschillen zijn tussen en binnen regio’s. Het geeft meer duidelijkheid voor leerlingen, ouders en leraren. Een landelijke norm helpt ook richting lerarenopleidingen en om beter toezicht te kunnen houden. Scholen houden vrijheid hoe ze de norm in hun praktijk toepassen en, met name, wat ze aan extra ondersteuning oppakken. Dit omdat de behoeften van leerlingen aan ondersteuning van school tot school verschillen.

Met passend onderwijs is de zorgplicht ingevoerd. Deze verplicht een school om te onderzoeken welke ondersteuning een leerling nodig heeft en of de school die kan bieden. Informatie over de zorgplicht zal worden opgenomen in schoolgidsen en op websites van scholen en samenwerkingsverbanden.

In elk samenwerkingsverband zal een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt komen. Daar kunnen leerlingen en ouders goede en onafhankelijke informatie krijgen, over hun rechten, de plichten van de school en het aanbod in de regio.

Via de landelijke norm voor basisondersteuning wordt helder wat we minimaal van elke school en haar leraren verwachten en wat daarvoor nodig is. Binnen het samenwerkingsverband wordt afgesproken wat per school aan extra ondersteuning wordt geboden.

De inspraak van het onderwijzend personeel wordt versterkt. Het is belangrijk dat schoolleiders continu in gesprek zijn met leraren en alle andere professionals over hoe de basis- en extra ondersteuning op hun locatie gerealiseerd kan worden. Hetzelfde geldt voor schoolbestuurders en samenwerkingsverbanden.

Ook wil de minister gaan voorschrijven dat er meer financiële onderbouwing komt bij het ondersteuningsaanbod van de school waarop de MR dan ook inspraak krijgt. Het is dan zaak dat helder is hoeveel geld beschikbaar is. Besturen en samenwerkingsverbanden worden daarom verplicht om transparant te zijn over hoeveel elke school krijgt voor passende ondersteuning.

Beginnende leraren worden beter voorbereid op het omgaan met leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. In het traject Samen Opleiden en Professionaliseren werken de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen samen en verkennen zij hoe meer aandacht voor passend onderwijs kan komen in de opleidingsscholen. Om bestaande leraren beter toe te rusten, roept de minister schoolleiders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op hier meer aandacht voor te hebben. Met name het delen van de opgebouwde expertise met collega’s kan beter.

Samenwerkingsverbanden moeten eens in de vier jaar het regionale ondersteuningsplan tegen het licht houden en aanpassen. Dit ondersteuningsplan is een middel om tussen scholen in gesprek te gaan, om SMART afspraken te maken en om in gesprek te blijven over wat beter en slimmer kan.
Het Steunpunt Passend Onderwijs blijft bestaan. De afgelopen jaren kregen scholen, besturen en samenwerkingsverbanden informatie en advies van het steunpunt. Die steun blijft hard nodig, nu we passend onderwijs verder ontwikkelen.

 

Lees hier de Kamerbrief evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs