Inzet van Bouw! verkleint gevolgen schoolsluiting

Inzet van Bouw! verkleint gevolgen schoolsluiting

De gevolgen van de schoolsluiting tijdens de lockdown in het voorjaar zijn voor veel kinderen groter dan verwacht. De hulp die ouders konden bieden tijdens de schoolsluiting blijkt sterk te verschillen. Ouders met een universitaire opleiding hielpen hun kinderen vaker met het schoolwerk dan ouders met een lagere opleiding. Onderwijssocioloog Thijs Bol concludeert zelfs dat de schoolsluiting en het thuisonderwijs gevolgen hebben gehad voor de kansenongelijkheid in het onderwijs.

Leerkrachten in groep 3 zijn volop bezig met het leesonderwijs. Met de herfstsignalering wordt op scholen de tussenstand opgemaakt in het leesproces. Leerlingen die in de herfst serieuze risico's lopen, hebben naast het gewone leesonderwijs extra interventies nodig om hun leesontwikkeling vlot te trekken. Het programma Bouw! is daarin bewezen effectief. Door rekening te houden met de thuissituatie van leerlingen kan de inzet van Bouw! ook bijdragen aan het terugdringen van de kansenongelijkheid. Kinderen met een andere moedertaal gebruiken Bouw! voor het technisch leren lezen en taalonderwijs.

Beginnende leesproblemen

De herfstsignalering geeft een gedetailleerd beeld van de leesontwikkeling van leerlingen. Zo is het mogelijk om leerlingen die beginnende leesproblemen hebben vroegtijdig in kaart te brengen. De leesproblemen kunnen te maken hebben met de elementaire leeshandeling, met name de automatisering van fonologische vaardigheden en klank-tekenkoppeling.
Leerlingen die zwak scoren op de elementaire leeshandeling hebben meer begeleiding nodig. Een volledig geautomatiseerde letterkennis en een goed fonologisch bewustzijn is van groot belang om tot een effectieve leeshandeling te komen. Kinderen die dit nog niet onder de knie hebben blijven bij het lezen van woorden achter op nauwkeurigheid en/of tempo.

Om tot automatisering van het lezen te komen is het belangrijk om te oefenen in de context van het lezen en hierbij een gestructureerde aanpak te volgen. Onderzoek laat zien dat zowel vroegtijdig signaleren van problemen als kwalitatief goede instructie van groot belang zijn om ernstige leesproblemen te voorkomen.

Belangrijke taak

Bouw! is het enige wetenschappelijk bewezen effectieve interventieprogramma dat kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief helpt om hun leesvaardigheid te ontwikkelen. Het programma biedt een gestructureerde en adaptieve aanpak. Leerlingen oefenen met de elementen van de elementaire leeshandeling, waaronder klank-tekenkoppeling, fonologische vaardigheden en het lezen van woorden.

Extra aandacht voor lees- en spellingproblemen is belangrijk want niet goed kunnen lezen en spellen heeft gevolgen voor de schoolloopbaan van het kind en het functioneren in de maatschappij. Preventie van en vroegtijdig verhelpen van lees- en spellingproblemen is daarom een belangrijke taak van de school.

Lees meer over preventie met Bouw!