Brief van minister over dyslexie

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de Lexima nieuwsbrief

13 september 2018, Lexima, Leusden

Op 7 september heeft Minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de activiteiten die in gang zijn gezet om het aantal dyslexieverklaringen terug te dringen en de kwaliteit ervan te verhogen.  Het betreft de ontwikkeling van een richtlijn en de opzet van een stimuleringsprogramma.

Lexima ondersteunt dit beleid van de minister en levert al een actieve bijdrage aan de uitvoering van het stimuleringsprogramma. Het accent zal daarin liggen op preventie van leesproblemen, laaggeletterdheid en (onnodige diagnoses) dyslexie en op ondersteunende hulpmiddelen. Dit zijn de werkterreinen waarop de tools en unieke expertise van Lexima van grote waarde kunnen zijn.

In de Kamerbrief over de stand van zaken rond dyslexieverklaringen wordt uitgebreid ingegaan op de kwaliteit van dyslexierapporten, de voortgang van de Richtlijn Dyslexie en de voortgang van het Stimuleringsprogramma.  

Kwaliteit van dyslexierapporten

De minister meldt de Kamer ook dat de Universiteit van Amsterdam (in opdracht van OCW) onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van dyslexieonderzoek (pdf). Conclusie is dat er ruimte is voor kwaliteitsverbetering, met name waar het gaat om onderbouwing van de hardnekkigheid en de ernst van de lees- en/of spellingsproblemen. 
Daarnaast is er ruimte voor verbetering in het geven van advies op 'maat':  Er worden wel aanbevelingen voor remediëring en compenserende en dispenserende hulpmiddelen gedaan, maar die beperken zich tot algemene adviezen en zijn niet ‘op maat’ van de leerling. 

Richtlijn Dyslexie

Het NIP, de NVO, het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) werken samen aan de ontwikkeling van een onderwijs/zorg-brede, vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie. 

Stimuleringsprogramma Preventieve & Integrale Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs

In het stimuleringsprogramma werken de volgende organisaties samen (met steun van OCW):

  • Balans
  • het Expertisecentrum Nederlands (EN)
  • het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
  • de Stichting Dyslexie Nederland (SDN)
  • de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Netwerk LPO)
  • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

Het Stimuleringsprogramma wil voorlichting aan scholen, instellingen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en ouders over hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie bevorderen. Daarnaast richt het programma zich op de preventie van goed lees- en spellingsonderwijs, waarmee leesproblemen en het risico van laaggeletterdheid en onterechte verwijzing naar de dyslexiezorg kan worden voorkomen.

Inmiddels is de website van het Stimuleringsprogramma Dyslexie gelanceerd: www.informatiepuntdyslexie.nl.  

Meer lezen: