Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie

Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie geeft duidelijkheid aan professionals in onderwijs en zorg

In de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie, ingevoerd op 1 september 2021, staat beschreven wat professionals in onderwijs en zorg kunnen doen om een kind met ernstige lees- en/of spellingproblemen de juiste hulp te geven. Belangrijk, want er bestaan nog steeds veel misverstanden over dyslexie. Niet alleen bij ouders, maar ook bij professionals die met kinderen en jongeren met leerproblemen werken. Niet elke aangeboden behandelvorm is even effectief of wetenschappelijk getoetst.

De richtlijn biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in onderwijs en zorg. En beoogt antwoord te geven op de knelpunten die worden ervaren bij de diagnostiek en behandeling van dyslexie. Het onderwijs-zorgcontinuüm rond lees- en/of spellingproblemen en dyslexie vormt hierbij de basis. Door bestaande schotten tussen onderwijs en zorg weg te nemen zal de samenwerking worden bevorderd.

Op vijf werkkaarten staat beschreven wat de belangrijkste informatie uit deze richtlijn is. De kaarten vormen een handvat voor het gebruik in de dagelijkse praktijk. Naast een duidelijke definitie van dyslexie gaan de kaarten in op de ondersteuningsniveaus, preventie van lees- en/of spellingproblemen en het signaleringsproces. Ook de diagnostische cyclus die duidelijk maakt of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie wordt beschreven evenals het verslag en de opbouw ervan. Ruime aandacht is er voor de werkzame elementen bij de behandeling en de ondersteuning tijdens en na de behandeling. Ook problemen bij de signalering en behandeling van dyslexie bij meer- en anderstaligen komen aanbod.
De richtlijn is voor ouder samengevat, zodat voor hen duidelijk is wat zij van de lees- en spellingspecialist in de school en van de hulpverlener in de zorg kunnen verwachten.

Download de richtlijn, de werkbladen en de ouderbijlage op de website van Dyslexie Centraal