Integrale aanpak

De integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie biedt effectieve oplossingen om leeszwakke leerlingen verder te helpen. Voor elke fase in de schoolloopbaan heeft Lexima interventies beschikbaar die passen bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Remediëren, compenseren en leesbevordering vormen de pijlers voor een succesvolle aanpak.

Op alle 4 zorgniveaus wordt adequaat gemonitord.

1. Tijdig risico’s signaleren (zorgniveau 1)
2. Preventie (zorgniveau 2 en 3)
3. Remediëren (zorgniveau 2 en 3), behandeling (zorgniveau 4)
4. Voorzieningen voor compensatie / inclusie (zorgniveau 1)

Preventie
Met een effectieve preventieve aanpak bestrijdt u laaggeletterdheid en voorkomt u onnodige leesproblemen en diagnoses dyslexie.
Risicoleerlingen hebben behoefte aan preventieve zorg. De leeszwakke leerlingen moeten zonder uitstel worden ondersteund. Focus ligt op het bieden van ondersteuning bij het leren en begrijpen van letters en klanken.

Lexima biedt preventieve producten voor de leeftijd 4 tot 7 jaar. 
Lees meer over Bereslim (zorgniveau 1 of 2) of het preventieve interventie-programma Bouw! (zorgniveau 2 of 3).

Remediëren
Door een goed passend aanbod van remediërende strategieën kunnen opgelopen leesachterstanden ingehaald worden. Een goed remediërend aanbod geeft leerlingen de kans om opgelopen achterstand in te halen.
Extra leesondersteuning voor taalzwakke en risicoleerlingen ter voorkoming van leesachterstanden.

De Lexima remediërende software (voor de leeftijd 6 tot 14 jaar) helpt bij:

* Verbeteren van de leessnelheid. Flits! Tutorlezen (zorgniveau 2 en onderdeel van 3)
Automatisering op woordniveau.  Flits! Tutorlezen (zorgniveau 2 en onderdeel van 3)
Extra ondersteuning voor spelling onderwijs. BLOON (zorgniveau 1, 2 en onderdeel van 3), Dexlex (zorgniveau 2 of 3)
* Woordenschat vergroten. Letterstad (zorgniveau 2 of 3)

Compenseren
Bij compenserende hulpmiddelen worden er maatregelen getroffen om de belemmeringen, die het zwakke lezen en/of spellen met zich meebrengen, te verminderen. 

Door de juiste ondersteuning te bieden zal ook de leesmotivatie worden verhoogd.

Onze compenserende software (zorgniveau 1):
- Ondersteuning bij begrijpend en technisch lezen.
- Ondersteuning bij het schrijven van teksten.
- Het laten voorlezen van teksten.

Lees meer over Alinea, Kurzweil 3000 of Read&Write.

Film compenserende software
Bekijk de interactieve film (3 minuten), hierin vertellen Emma, Sam en Nando over hun ervaring met Kurzweil, Alinea en Read&Write.

Film over compenserende software

De opbrengsten
Bij deze integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie ligt de focus op preventie, gericht op de volgende effecten:

1. Het aantal leerlingen dat slecht presteert op lezen en/of spellen neemt af met tenminste 60%.
2. Het aantal leerlingen dat de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) krijgt neemt af tot maximaal de wetenschappelijk verantwoorde norm 3,6%. 
3. Leerlingen met hardnekkige problemen met lezen en/of spellen krijgen tijdig adequate compenserende voorzieningen om hen in staat te stellen onderwijs te volgen op hun intelligentieniveau, zodat schoolmoeheid en frustratie van talent worden voorkomen.

U kunt als individuele school voor een integrale aanpak kiezen.

Indien u met meerdere scholen met onze software werkt, dan is er sprake van een bovenschoolse overeenkomst. De overeenkomst wordt afgesloten met de overkoepelende organisatie (bestuur/schoolbestuur of samenwerkingsverband), zodat bestuurlijke commitment gewaarborgd is. Door de gezamenlijke aanpak en de trajectbegeleiding van Lexima hebben individuele scholen optimaal profijt.
Lees meer over de bovenschoolse arrangementen.

Integrale Aanpak LLD

Overzicht van digitale middelen inzetbaar in de verschillende niveaus van het leesonderwijs.

Integrale Aanpak LLD.pdf