Fiscaal voordeel

Aftrekbaarheid voor inkomstenbelasting

Veel hulpmiddelen kunnen voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken onder de post 'uitgaven voor zorgkosten'. Hier vallen ook hulpmiddelen voor dyslexie onder. 

Regeling voor belastingaftrek voor zorgkosten.

Toelichting

Dyslexie hulpmiddelen konden t/m 2008 als buitengewone uitgaven worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Vanaf belastingjaar 2009 als uitgaven voor (specifieke) zorgkosten. Sinds de staatsecretaris hier inzake Kurzweil 3000 specifiek een besluit over heeft genomen, is er een einde gekomen aan de verschillende interpretaties van inspecteurs. Fiscaal dyslexiesoftware

De Staatssecretaris van Financiën heeft in februari 2008 besloten dat gespecialiseerde dyslexie software volledig aftrekbaar is als buitengewone uitgave. Hij baseert zijn besluit op de volgende criteria:

  • dyslexie wordt in het algemeen aangemerkt als een vorm van invaliditeit.
  • het softwarepakket kan worden aangemerkt als hulpmiddel; het lijkt specifiek te zijn samengesteld voor de doelgroep dyslexiepatiënten. Het aanschaffen van een dergelijk softwarepakket zonder medisch advies of zonder medische begeleiding zal uitsluitend worden gedaan door of ten behoeve van mensen met een dyslexieprobleem.
  • gezien de problemen die dyslexie veroorzaakt, lijkt het aannemelijk dat belastingplichtigen zich redelijkerwijs gedwongen kan voelen de uitgave te doen.  

Tekst van het besluit (Staatscourant nr 40; 2008).

Andere software en apparaten?

Uit de beschrijving in het Besluit van het bedoelde softwarepakket kan worden opgemaakt dat het hier om Kurzweil 3000 gaat. Onder de regeling valt ook vergelijkbare, specifiek ontwikkelde, geavanceerde software zoals Sprint Plus, evenals andere dyslexie producten zoals Daisy spelers of de ReadingPen. Zie hieronder de uitspraken die de belastinginspecteur heeft gedaan.

Mits andere hulpmiddelen voor dyslexie voldoen aan de criteria van het besluit van de staatssecretaris, kunnen ze ook worden afgetrokken. De belastinginspecteur in Roosendaal heeft hierover in januari 2006 het volgende aan een ouder geschreven:

"Ingevolge art. 6.17, tweede lid, Wet IB 2001 is vereist dat het (hulp)middel de persoon in staat stelt tot het verrichten van normale lichaamsfuncties. De heer van der Putten (Inspectie Breda) heeft een en ander in een soortgelijke casus beoordeeld en accoord bevonden. In art. 20a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit IB 2001 is de eis neergelegd dat het middel van zodanige aard is dat het hoofdzakelijk door zieke of invalide personen wordt gebruikt (voor meer dan 70%). Indien aan de voorwaarden in art. 20a Uitv.besl. IB 2001 is voldaan, behoeft niet meer te worden getoetst of ook aan de voorwaarden van art. 6.17, tweede lid. Wet IB 2001 is voldaan.

Voor wat betreft de Daisy-speler, de ReadingPen en het softwareprogramma Kurzweil 3000 kan ik met de verklaring van Praktijk XXX vaststellen dat het hier aftrekbare hulpmiddelen betreft voor uw kind XXX omdat bovengenoemde zaken niet of nauwelijks worden gebruikt door mensen die niet de beperking van uw zoon hebben."

Verhoging belastingaftrek

Van het totaal van uw uitgaven voor specifieke zorgkosten mag u alleen het deel aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, de drempel. Komt u daarboven dan mag u nog eens een extra bedrag aftrekken.