Masterclass Leesproblemen in het voortgezet onderwijs

Masterclass Leesproblemen in het voortgezet onderwijs

Eén op de tien leerlingen in het voortgezet onderwijs is een zwakke lezer. Dit houdt in dat de mate waarin de leerlingen kan lezen ver achterloopt bij zijn cognitieve ontwikkeling. En aangezien een groot deel van de lesstof via tekst uit schoolboeken beschikbaar is, heeft een leesprobleem grote gevolgen. Dit geldt niet alleen voor leerlingen met dyslexie, maar ook voor zwakke lezers met een NT2-achtergrond. Het leren van een vreemde taal is voor leerlingen met dyslexie een extra uitdaging.

Tijdens deze masterclass staat de inzet van compenserende software centraal. Deze software biedt voor veel leerlingen uitkomst. En mag, onder voorwaarden, ook tijdens toetsen en examens worden gebruikt.

Inschrijven

Lezing 1:

Informatie over deze lezing volgt…

Lezing 2: Leesproblemen en NT2 in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die vanuit de Internationale Schakelklas instromen in het voortgezet onderwijs ervaren dikwijls moeite met het lezen van de vele (vak)teksten. Als het leesproces moeizaam op gang komt, rijst de vraag of er sprake is van leesprobleem of  dyslexie. Om dat vast te kunnen stellen moet worden uitgesloten dat de leesproblemen het gevolg zijn van de nog beperkte kennis van het Nederlands. In het onderwijs is het echter wel mogelijk om op bepaalde signalen te letten en extra ondersteuning te bieden. Femke Scheltinga gaat daar in deze presentatie op in.

Lezing 3: Dyslexie en Vreemde talen

Leerlingen met dyslexie ervaren specifieke moeilijkheden bij het leren van vreemde talen. Voor hen is het extra moeilijk om naast de klanktekenkoppeling van het Nederlands ook de nieuwe (vaak onregelmatigere) klanktekenkoppeling van de vreemde taal te automatiseren. Daarnaast wordt in het vreemdetalenonderwijs een sterk beroep gedaan op het werkgeheugen, wat vaak minder goed ontwikkeld is bij mensen met dyslexie. Wim Tops laat in zijn lezing zien dat er zowel in het onderwijs als in de logopedische therapie behoefte is aan ondersteuning. Hij geeft de nodige praktische voorbeelden van hulpmiddelen voor leerlingen zoals klankspellingschrift, software en steekkaarten.

Lezing 4: Toetsen en Examens met dyslexie-ICT. Hoe zit dat nou?

Dymphe Laan laat zien hoe scholen het gebruik van compenserende software zoals Kurzweil 3000 en Alinea tijdens hun eindexamen organiseren. Tijdens deze lezing komen zowel de wet- en regelgeving als de praktische uitvoering omtrent het gebruik van dyslexie-ICT aan bod.

'De masterclass inspireert me om aan de
slag te gaan met en voor leerlingen met dyslexie'

deelnemer aan de masterclasses van 2020

Over de masterclass

Elke masterclass bestaat uit vier lezingen die aansluiten op het thema. Drie deskundigen koppelen theorie aan praktijk, in de vierde lezing laat een deskundige vanuit Lexima zien hoe onze software uitkomst biedt.

De masterclasses zijn opgenomen en kunnen de hele maand maart worden bekeken. Aan elke masterclass is een forum gekoppeld waar deelnemers elkaar en sprekers vragen kunnen stellen over de inhoud van de lezing en de praktische uitwerking ervan.

De kosten bedragen € 150 voor een deelnemer en zijn of haar gast.

Inschrijven

Deze masterclass is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het VO, zoals docenten, zorgcoördinatoren, remedial teachers, orthopedagogen, psychologen, logopedisten, dyslexiecoaches en MasterSEN.

 

 

Over de sprekers

Drs. Beatrijs Brand houdt zich als schoolpsycholoog bezig met diagnostiek en advisering aan kinderen met onderwijs-/leerproblemen. Belangrijke thema's in haar werk zijn dyslexie, autisme, ADHD en handelingsgericht werken. Ze is als docent betrokken bij diverse nascholingsinstituten.

Dr. Femke Scheltinga werkt als senior adviseur bij het Instituut voor Taalontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam. Ze is betrokken bij divers (praktijkgericht) onderzoek op het gebied van taalonderwijs. Ze heeft zich de afgelopen jaren in het bijzonder beziggehouden met leesvaardigheid en dyslexie, maar ook andere aspecten van taalvaardigheid hebben haar interesse.

Dr. Wim Tops is als universitair hoofddocent verbonden aan het Center for Language and Cognition van de Rijksuniversiteit Groningen, en aan de School of Expert Education van de Universiteit Hasselt. Hij is ook actief als klinisch psycholoog in De Kronkel, een groepspraktijk voor kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen. Wim Tops was een tiental jaar actief in het secundair onderwijs als leerkracht en leerlingbegeleider.

Dymphe Laan, Msc,  werkt als orthopedagoog bij Lexima Academie. In de rol van docent en projectleider begeleid zij scholen en bovenschoolse organisaties bij de juiste inzet en implementatie van o.a. compenserende hulpmiddelen. Haar expertise ligt onder meer bij de inzet van dyslexie-ICT bij vreemde talen en de organisatie (inhoud en techniek) bij toetsen en examens.