Masterclass Leesproblemen bij leerlingen met een NT2-achtergrond (PO)

Masterclass Leesproblemen bij leerlingen met een NT2-achtergrond (PO)

Steeds meer kinderen in Nederland zijn meertalig. Deze kinderen spreken thuis een andere taal dan op school. Leerkrachten ervaren meertaligheid regelmatig als een probleem. Taalkundig en psychologisch onderzoek laat echter zien dat meertaligheid de nodige voordelen kan opleveren. Toch zijn er ook meertalige leerlingen die problemen ervaren met lezen en schrijven. In de praktijk is het dan lastig om te bepalen wat de oorzaak is en welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Tijdens deze masterclass staan het bepalen van de oorzaken van taal- en leesproblemen bij leerlingen met een NT2-achtergrond en het geven van de juiste ondersteuning en onderwijsadviezen centraal.

Inschrijven

Lezing 1: NT2 en TOS

Informatie over deze lezing volgt…

Lezing 2: Leesproblemen en NT2

Leerlingen met een anderstalige achtergrond zijn in meer of mindere mate in aanraking geweest met de Nederlandse taal als zij in het primair onderwijs starten. Een aantal van hen leert vanaf groep 3 met hun leeftijdsgenoten lezen, maar anderen stromen pas later in. Het leren lezen in het Nederlands kan voor sommige leerlingen lastig zijn. Maar wanneer is er sprake van een leesprobleem? En hoe kan je uitsluiten dat dat leesprobleem het gevolg is van de (tweede)taalverwerving van de leerling. Femke Scheltinga laat de aandachtspunten zien waarop in het onderwijs gelet kan worden.

Lezing 3: Dyslexie en meertaligheid: uitdagingen voor diagnostiek en behandeling

Petra Bos vertelt over welke aanpassingen op de standaard-aanpak relevant zijn bij diagnose en behandeling van meertalige leerlingen met dyslexie en van volwassen NT2-leerders met dyslexie.

Lezing 4: NT2 en compenserende software bij leesproblemen

Leerlingen met een andere thuistaal kunnen het moeilijk hebben in de klas. Zeker als ze op het gebied van woordenschat en uitspraak achterlopen. Rosalin van de Hoeven laat zien dat compenserende programma’s ook hier uitkomst bieden. Dankzij handige functionaliteiten als voorlezen en een uitgebreid woordenboek kunnen ze bij leerlingen met een NT2-achtergrond heel goed remediërend worden ingezet. Drie compenserende programma’s worden toegelicht.

'De masterclass inspireert me
om direct aan de slag te gaan'

deelnemer aan de masterclasses van 2020

Over de masterclass

Elke masterclass bestaat uit vier lezingen die aansluiten op het thema. Drie deskundigen koppelen theorie aan praktijk, in de vierde lezing laat een deskundige vanuit Lexima zien hoe onze software uitkomst biedt.

De masterclasses zijn opgenomen en kunnen de hele maand maart worden bekeken. Aan elke masterclass is een forum gekoppeld waar deelnemers elkaar en sprekers vragen kunnen stellen over de inhoud van de lezing en de praktische uitwerking ervan.

De kosten bedragen € 150,- voor een deelnemer en zijn of haar gast.

Inschrijven

Voor slechts € 250,- nemen jij en een gast deel aan deze masterclass en de Masterclass Leesbevordering in de klas. Deze korting is alleen geldig bij het gelijktijdig inschrijven van beide masterclasses. 

Inschrijven voor beide masterclasses

Deze masterclass is bedoeld voor leerkrachten, leesspecialisten, intern begeleiders, remedial teachers, dyslexiecoaches, orthopedagogen, MasterSENs en dyslexiebehandelaren.

Over de sprekers

Janneke de Waal Bogers, MBA, geeft als HBO- en PostHBO docent cursussen en trainingen over meertaligheid, leer- en gedragsproblemen, diagnostiek en taalstoornissen. Ook is zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie.

Dr. Femke Scheltinga is als senior adviseur betrokken bij divers (praktijkgericht) onderzoek op het gebied van taalonderwijs. Daarnaast is zij medeauteur van meerde protocollen over leesproblemen en dyslexie voor het onderwijs.

Dr. Petra Bos is taalwetenschapper en Arabist. Zij is gepromoveerd op het onderwerp 'tweetalige ontwikkeling bij Marokkaanse kinderen in Nederland'. Na haar promotie is zij zich voornamelijk gaan bezig houden met meertalige kinderen met een taalstoornis, waaronder TOS en dyslexie. Zij werkt aan de VU in Amsterdam bij de opleiding Toegepaste Taalwetenschap.

Rosalin van der Hoeven, MSc, is afgestudeerd taalkundige met een specialisatie in taalstoornissen. Voor haar masteropleiding heeft ze onderzoek gedaan naar de praktische inzet van Bouw!. Bij Lexima traint en adviseert ze scholen over de optimale inzet van software bij leesproblemen en dyslexie.